Bize Ulaşın: (0850) 532 63 08

  • Sözleşme Şartları - Kurallar ve Koşullar
Madde 1 – Sözleşme Tarafları ve Sözleşmenin Konusu
İşbu sözleşme bir taraftan www.ucustazminatim.com alan adını kullanan “UÇUŞ TAZMİNATI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ” (bundan böyle sözleşmede Danışman olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Danışmandan hizmet alma kararı vermiş bulunan kişi (bundan böyle sözleşmede Yolcu olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

Sözleşme, Yolcunun yapmış olduğu havayolu yolculuğu neticesinde 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe giren “Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik” ve Avrupa Birliği’nin “11/2/2004 tarihli ve (EC) 261/2004 sayılı Tüzüğü” ve sair mevzuat gereği alması gereken uçuş tazminatı ve benzeri tazminatların ilgili havayolu şirketinden tahsili hususunda kurulmuştur.

Madde 2 – Sözleşmenin Kurulma Usulü
Sözleşme metni Yolcu tarafından www.ucustazminatim.com alan adında ki Danışmana ait siteden indirilecek, her bir sayfası eksiksiz olarak şahsen imza edilerek bizzat Yolcu tarafından posta, kargo vb. yol ile Danışmana ulaştırılacaktır.

Sözleşmenin Danışmana ulaşması ile birlikte taraflar arasındaki sözleşme kurulmuş sayılır. Danışman ayrıca sözleşmenin kurulduğunu, Yolcu tarafından sözleşmenin eki niteliğini haiz başvuru formunda belirtilen elektronik posta adresine bildirecektir.

Madde 3 – Yolcu Tarafından Danışmana Verilen Yetki
Yolcu, yapmış olduğu havayolu yolculuğu neticesinde 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe giren “Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik” ve Avrupa Birliği’nin “11/2/2004 tarihli ve (EC) 261/2004 sayılı Tüzüğü” ve sair mevzuat gereği alması gereken uçuş tazminatı ve benzeri tazminatların ilgili havayolu şirketinden tahsili hususunda Danışmanı; adına ilgili havayolu şirketine tazminat ve sair haklar için başvuruda bulunmak, ilgili havayolu şirketi yetkilileri ile görüşmek ve yazışmaları yapmak, uçuş tazminatını (Danışmanın hak edeceği ücret + KDV mahsup edildikten sonra) Yolcuya gönderilmek üzere havayolu şirketinden Yolcu adına tahsil etmek (ahzu kabz), havayolu şirketinin uçuş tazminatı talebine olumsuz yanıt vermesi halinde havayolu şirketi hakkında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne Yolcu adına şikayette bulunmak, gerekli ve Yolcunun menfaatine uygun görülmesi halinde havayolu şirketi ile uzlaşma/sulh sağlamak üzere açıkça vekil tayin etmiştir. Danışmanın, tüm bu yetkileri Yolcu adına ilgili havayolu şirketi ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nezdinde kullanabilmesi için Yolcunun açık bir rızası bulunduğunu Yolcu şimdiden açık bir biçimde kabul ve beyan eder.

Madde 4 – Danışmanın Hizmetinin Kapsamı ve Yasal Yollar

Danışman, sözleşme kapsamında Yolcu tarafından kendisine tevkil edilen yetkiler çerçevesinde ilgili havayolu şirketine tazminat ve sair haklar için başvuruda bulunabilir, ilgili havayolu şirketi yetkilileri ile görüşme ve yazışmalar yapabilir, uçuş tazminatını (Danışmanın hak edeceği ücret + KDV mahsup edildikten sonra) Yolcuya gönderilmek üzere havayolu şirketinden Yolcu adına tahsil edebilir, havayolu şirketinin uçuş tazminatı talebine olumsuz yanıt vermesi halinde havayolu şirketi hakkında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne Yolcu adına şikayette bulunabilir, gerekli ve Yolcunun menfaatine uygun görülmesi halinde havayolu şirketi ile uzlaşma/sulh sağlayabilir.

Yolcunun uçuş tazminatının tahsilinin, ilgili havayolu şirketi ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nezdinde yapılacak başvurular çerçevesinde neticelendirilememesi ve işbu uçuş tazminatının tahsili için genel hukuk hükümleri çerçevesinde yasal yollara başvurmayı gerektirecek bir zorunluluğun hasıl olması,

Yahut Yolcunun genel hukuk hükümleri çerçevesinde yasal yollara başvurmayı gerektirecek başkaca tazminat haklarının bulunması halinde Yolcu ayrıca, Danışmanın vereceği hizmet kapsamında yönlendireceği avukata gerekli vekaletnameyi vererek tazminat ve sair haklarının tazmini için ilgili yasal yollara başvurulmasına olanak sağlar.

Danışmanlık hizmeti ile alakalı tüm masraflar ve yasal yollara başvurulması halinde gerekli yargılama masrafları Danışman tarafından karşılanır. Danışmanın, Yolcudan masraf vb. ad altında herhangi bir talebi olmayacaktır.

Madde 5 – Yolcunun Yükümlülükleri
Yolcu, sözleşmenin 3. maddesi ile Danışmana tevkil etmiş olduğu yetkiler hususunda ayrıca havayolu şirketi ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile görüşemez, Danışmandan habersiz olarak havayolu şirketi ile uzlaşmaya varamaz, tazminat tahsil edemez, tazminat hakkını temlik edemez yahut üzerine rehin tesis edemez, Danışman tarafından adına başvuruda bulunulmasından sonra sözleşmeden cayamaz.

Yolcu, Danışman tarafından adına başvuruda bulunulmasından sonra havayolu şirketi tarafından kendisi ile iletişim kurulması halinde özen yükümlülüğü kapsamında durumu derhal Danışmana bildirir.

Yolcu, sözleşme konusu hakları hususunda 3. bir özel veya tüzel kişi ile de hizmet görüşmesi ve hizmet anlaşması yapamaz, 3. bir özel veya tüzel kişiyi bu hususta vekil tayin edemez, 3. bir özel veya tüzel kişi tarafından bu hususta kendisi ile iletişim kurulması halinde özen yükümlülüğü kapsamında durumu derhal Danışmana bildirir.

Yolcu, sözleşmenin eki niteliğini haiz başvuru formundaki bilgileri doğru ve eksiksiz olarak dolduracağını taahhüt eder, işbu formdaki bilgilerin hatalı veya eksik olması sebebiyle yaşanan zararlardan Danışmanın sorumlu tutulamayacağını şimdiden kabul ve beyan eder. Bu halde Danışmana bir kusur atfedilemez.

Bu maddede yazılı yükümlülükler taraflar arasında kurulan sözleşme hükümlerine dair özen yükümlülüğünün gereği olup, yolcunun bu maddede yazılı yükümlülüklerine aykırı olarak işbu özen yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde sözleşme Danışman tarafından tek taraflı olarak feshedilir ve Danışman sözleşmede belirlenen ücretine (%20 + KDV) hak kazanmış sayılır. Bu durumu Yolcu şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 6 – Danışmanlık Ücreti
Danışman, Yolcu adına ilgili havayolu şirketinden tahsil edilecek uçuş tazminatının %20’si + KDV olarak hesap edilecek meblağa Danışmanlık Ücreti olarak hak kazanır. Danışman, işbu meblağı ilgili havayolu şirketinden tahsil edilecek uçuş tazminatından mahsup eder ve kalan tutarı en geç (3) iş günü içerisinde, Yolcu tarafından başvuru formunda belirtilecek Yolcu adına kayıtlı banka hesabına gönderir. Uçuş tazminatının tahsil edildiği gün ile uçuş tazminatının, Danışmanın ücreti (20+KDV) mahsup edildikten sonraki kısmının gönderildiği gün arasında Avro kurunda dalgalanma yaşanması halinde, taraflar arasında ilgili havayolu şirketinin uçuş tazminatını ödediği günkü Avro kuru esas alınır.

Yolcu adına gerek uçuş tazminatı gerekse diğer tazminat hakları hususunda genel hukuk hükümleri çerçevesinde yasal yollara başvurulmasının zorunlu hale gelmesi durumunda, avukat kanalı ile yapılan başvurularda yine tahsil edilecek tazminatın ve ferilerinin (faiz vb) %20’si + KDV olarak hesap edilecek meblağı Danışmanlık ücreti olarak hesap edilir. Yasal yollara başvurulması halinde takdir edilecek icra ve dava kanuni vekalet ücretleri Danışmanlık ücretine dahil edilmez, işbu meblağ avukata ait sayılır.

Yolcu adına başvuruda bulunulması veya yasal yollara başvurulmasına rağmen uçuş tazminatı ve diğer tazminat hakları hususunda olumlu bir sonuca varılamaması halinde Danışman ücrete hak kazanamaz, Yolcudan ücret vb. ad altında hiçbir talepte bulunamaz.

Madde 7 – Sair Hükümler
İşbu sözleşme hükümleri taraflar arasında vuku bulacak uyuşmazlıklarda temel çözüm aracı olup, taraflar arasındaki ihtilaflarda İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

Yolcunun, başvuru formunda bildireceği elektronik posta adresi taraflar arasında geçerli tebligat adresi kabul edilecek olup Danışmanın bu elektronik posta adresine göndereceği elektronik postalar geçerli tebligat hükmünde sayılacaktır.